Ett bra år för Hembygdsföreningen

17.12.2022

Så här i juletid finns det alltid anledning att summera det gångna året. Och skicka en julhälsning till alla medlemmar. För det har varit ett mycket bra år med många höjdpunkter.

Vi började med att slutföra arbetet med långsiktiga mål för föreningen. Hela arbetet som antogs av årsstämman kan ni hitta under hälsningen. Vi har påbörjat arbetet med att rusta upp hembygdsparken. Vi har haft flera byvandringar som lockat många besökare. Vi har haft sammankomster i Hembygdens hus och filmvisningar. Caféverksamheten i Hembygdens hus har lockat medlemmar, och vi har haft två aktiviteter i Hembygdsparken. Vi sålde radiomuséet, för att på ett bättre sätt kunna använda lokalerna för att visa upp hembygden. Föreningen har också blivit beviljade pengar från länsstyrelsen för att renovera Sockenmagasinet. Allt fler följer oss på Facebook. Vi har haft loppisar och påbörjat arbetet med digitalisering.

Och i december så blev det releaseparty för en ny bok - Caféer. Ett fantastiskt arbete av några engagerade medlemmar.

Vår samtid präglas av förändringar och oro. Det är krig i Europa, inflationen rusar och polariseringen mellan människor och åsikter ökar. Därför är det glädjande att vi har en förening som istället skänker glädje till människor. En förening som alla är välkomna till. Låt oss vara en motpol till allt negativt som händer. Låt oss fortsätta att vara en samlingspunkt för kreativitet och vänskap.

Sandsjö Hembygdsförening kan snart sätta punkt för ett nytt bra år. Det finns ett driv, en glädje, höga ambitioner. Vi har många medlemmar som vill bidra till utvecklingen av föreningen. Vår uppgift är ju att levandegöra vår historia och utvecklas i samklang med samhället. Jag kan konstatera att vi tillsammans gör det på ett alldeles förträffligt sätt.

Jag vill därför tacka alla medlemmar för detta år. Planeringen för nästa år är snart klar. Och det blir roligt och utvecklande, vill jag lova. För med så fantastiska medlemmar går det inte att misslyckas. 

God Jul och Gott nytt år.

Magnus Rydholm, ordförande

Framtidsarbetet – med långsiktiga mål

Föreningens ändamålsparagraf

Nedanstående utdrag från stadgarna är central för all verksamhet i föreningen. All verksamhet ska utgå ifrån denna.

"Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer."

Samhällstrender

Föreningen påverkas inte bara av våra egna val och verksamhet utan även av hur omvärlden förändras. Medlemmarna som deltagit i mötena har pekat ut följande områden som viktiga att hantera för att vara en aktiv och attraktiv förening i framtiden.

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

En del i arbetet har varit att kartlägga föreningens utmaningar och möjligheter.

Vår önskade framtidsbild

Följande textavsnitt beskriver vilken förening vi ska bli:

"Sandsjö hembygdsförening är en växande förening med många aktiva medlemmar som bidrar till såväl traditionell som en utvecklad verksamhet. Det är en öppen, välkomnade och transparant organisation som är delaktig i bevarandet och utvecklingen av hela Norra Sandsjö socken.
Genom att bevara och levandegöra bygdens kulturarv och historia blir föreningen relevant och intressant för såväl medlemmar, turister, släktforskare, allmänhet, som andra föreningar.

Vår kunskap och våra samlingar om Norra Sandsjö socken visas upp och ger fördjupad förståelse för bygden och dess historia.

Vår verksamhet ger oss samtidigt en god ekonomi och utvecklas i takt med medlemmarnas och samhällets förväntningar, utan att ge avkall på innehållet i vår ändamålsparagraf.

Föreningen kommunicerar aktivt och använder digitala hjälpmedel för att locka till medlemskap, sprida kunskap, väcka intresse och i övrigt motsvara det som medlemmarna och samhället förväntar sig av en modern hembygdsförening."

Norra Sandsjö hembygdsförenings värdegrund - ÖGA

En värdegrund slår fast de etiska och moraliska värderingar som gäller i föreningen och ska följas av medlemmarna.

Öppenhet

Föreningen är öppen för alla människor. Den är transparant, demokratisk och inbjudande. Vi lyssnar och lär oss tillsammans. Vi välkomnar och bjuder in medlemmar att bidra och att delta i vår gemenskap.

Gemenskap

Vår verksamhet ska präglas av gemenskap och glädje. Vi accepterar våra olika personligheter och skillnader i åsikter men arbetar tillsammans - och hjälper varandra - för föreningens bästa. Gemenskapen och att vi har roligt är det grundläggande fundamentet i föreningen.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra roller och för hembygdsföreningen. Vi tar ansvar för vår utveckling, verksamhet och ekonomi. Vi tar ansvar för att säga ifrån ifall någon bryter mot vår värdegrund.

Mål fram till 2025

Medlemsutveckling

 • Aktiv medlemsvärvning - av alla som är aktiva i föreningen.
 • Information om hembygdsföreningen till nyinflyttade i socknen.
 • Till 2025 ska vi vara minst 500 medlemmar, varav 50 medlemmar är under 40 år.

Aktiva medlemmar och styrelse

 • Fördela arbetet på fler. Göra det enkelt att bidra - mindre och fler uppgifter.
 • Arbeta aktivt för att bjuda in hembygdsintresserade för att få fler att bidra till föreningens utveckling.
 • Använda kommittéerna allt mer. Tydliga ansvar och mandat.
 • Tillåta att personer tar egna initiativ och ansvar så länge det leder mot målbilden.

Fastigheter sköts och används

 • Plan för underhåll, samt inventeringar av materiel på Nyholmsberg (2023).
 • Avverkning av träd på Nyholmsberg.
 • Löpande söka bidrag till underhåll av fastigheterna.
 • 2025 har vi renoverat minst 2/3-delar av fastigheterna.
 • 2025 har vi årlig verksamhet på Nyholmsberg.

Utvecklad verksamhet, samarbete, turism

 • Det ska finnas minst tre aktiviteter/saker som tilltalar turister.
 • Samarbete med minst två föreningar, som ger mervärde åt föreningen.
 • Skolor besöker Nyholmsberg årligen.
 • Nyttjar samhällstrender och genomför beprövade och nya aktiviteter och verksamhet för att levandegöra hembygden och historien.
 • Verksamhet ska genomföras över hela Sandsjö socken.

Digital utveckling

 • Plan för digital utveckling framtagen under 2022.
 • Inköp av datorer, filmkameror mm, senast 2023.
 • Utbildning till alla som ska arbeta med digitala hjälpmedel, 2023.
 • Lagring av data i molnet.
 • Program för redigering, bokföring och medlemssystem finns och uppdateras regelbundet.