Förslag på nya stadgar

28.01.2024
I texten nedan kan ni läsa förslaget till de nya stadgarna för Sandsjö Hembygdsförening.
I texten nedan kan ni läsa förslaget till de nya stadgarna för Sandsjö Hembygdsförening.

Styrelsen fick vid årsstämman 2023 i uppgift att ta fram ett förslag på nya stadgar till Sandsjö Hembygdsförening. Nedan finns propositionen och det detaljerade förslaget som ska diskuteras och beslutas den 3 mars på årsmötet.

Proposition – nya stadgar

Under årsmötet 2023 fick styrelsen följande uppgift av årsstämman: "Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att revidera stadgarna och förbereda ett stadgeförslag som kan antas nästa årsmöte".

Under arbetet med att revidera stadgarna har styrelsen undersökt hur andra föreningars stadgar ser ut. Utredningen visade att det hänt mycket sedan föreningens befintliga stadgar antogs 1988. Idag är dessa mycket mer detaljerade och heltäckande för att kunna hantera många olika uppkomna situationer. För att tillförsäkra att hembygdsföreningen har moderna och ändamålsenliga stadgar har styrelsen valt att föreslå en total revidering av stadgarna.

För att säkerställa att dessa ligger i linje med föreningens verksamhet har vi utgått från Sveriges Hembygdsförbund förslag till normalstadgar för en hembygdsförening. Styrelsen har sedan modifierat dessa en aning för att anpassa dessa till föreningens verksamhet och intentionerna i de gamla stadgarna.

För att revidera stadgarna krävs beslut i två föreningsmöten, varav ett av dessa är årsmötet. Stadgefrågan är i och med dagens årsmöte föredragen på två årsmöten.

Om årsmötet gillar förslaget föreslås de nya stadgarna att träda i kraft 2024-07-01.

Stadgeförslaget har funnits tillgängligt på Hembygdens hus och vår webb sedan 1 februari. Förslaget om ändring av stadgarna har också funnits med i kallelsen till årsmötet. För att anta stadgeändringen krävs minst två tredjedelars majoritet vid omröstningen.

Styrelsens hemställan

Styrelsen hemställer om att årsmötet antar förslaget till nya stadgar för Sandsjö Hembygdsförening enligt ovanstående.


Förslag till stadgar för Sandsjö Hembygdsförening


§1

Namn, verksamhetsområde

Sandsjö Hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har sitt säte i Bodafors och har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i hela Norra Sandsjö socken och är medlem i Sveriges Hembygdsförbund.

Föreningen organiserar personer med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar

§2

Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§3

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och före detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta ändamål genom:

-Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

-Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

-Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

-Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

-Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

§4

Föreningens organisation

4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ

4:3 Föreningens verksamhetsår löper från ordinarie till ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret är kalenderåret.

§5

Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas aktiviteter och möten i enlighet med föreningens ändamålsparagraf.

Dessa möten kan också behandla frågor som styrelsen vill inhämta synpunkter på utifrån sitt verksamhetsansvar.

§6

Medlemskap

6:1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

6:2 Person som på särskilt sätt gjort en betydande insats för föreningen och dess verksamhet kan utses till hedersmedlem och därmed befrias från medlemsavgift.

6:3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

6:4 Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§7

Avgifter

Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

§8

Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

§9

Ordinarie årsmöte

9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

9:2 Vid årsmötet har alla betalande medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9:3 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

9:4 Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall anslås av styrelsen senast tre veckor före mötet. Medlemmarna kallas till årsmöte via medlemsutskick, samt via föreningens sociala medier och hemsida.

9:5 Årsmötet öppnas av föreningens ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare)

2. Fastställande av dagordning

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

4. Val av två protokolljusterare

5. Val av två rösträknare

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar

11. Val av ledamöter för nästkommande verksamhetsår:

a) Ordförande, val på ett år

b) 10 styrelseledamöter, val på två år

c) Två revisorer, val på ett år

d) Två revisorsersättare, val på ett år

e) Minst tre valberedare, varav en sammankallande, val på ett år

12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa

13. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen

9:7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast tre månader före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. Av yttrandet ska styrelsens förslag till beslut framgå och motiveringen till förslaget.

9:8 Årsmötets beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering) med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§10

Extra årsmöte

10:1 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen till ordföranden och innehålla skälen för begäran.

10:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst tre veckor före mötets hållande.

10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§11

Hembygdsföreningens styrelse

11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

11.3 Föreningens styrelse ska för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11:4 Föreningens styrelse ska bestå av 11 ordinarie ledamöter varav en ordförande vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Styrelsen kan till sitt arbete adjungera personer till sitt arbete. Den adjungerade har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

11:5 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

11:6 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse.

11:7 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas vid detta årsmöte.

11:8 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Kallelse till sammanträde ska ske minst en vecka i förväg.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Kallelsen kan även skickas ut av sekreteraren. Sammanträde kan även genomföras då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 6 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och sekreterare.

11:9 Föreningens firma tecknas av två personer, utsedda av årsmötet var och en för sig, förslagsvis kassör och ordförande.

11:10 För av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

11:11 Varje enskild styrelseledamot är ansvarig för att deltaga i ett aktivt styrelsearbete, efter bästa förmåga.

§12

Räkenskaper och revision

12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och ersättare för dessa.

12:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast en vecka före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§13

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Stadgarna får genomslag om de är godkända med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§14

Upplösning

14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förlag presenteras vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instansårsmötet beslutar om.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till Jönköpings läns hembygdsförbund eller annat folkrörelsearkiv så nära ursprungsorten som möjligt.